Tak jako nejjasnější hvězda Malého vozu Polárka ukazovala od nepaměti námořníkům na moři směr sever, tak naše dílna Polárka ukazuje směr v životě svým uživatelům, osobám s mentálním postižením.

Základní činnosti, které Polárka poskytuje

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností sociálně terapeutické dílny.
 

Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků

Uživatelé pracují ve 4 dílnách:

 • výtvarné,
 • keramické,
 • tkalcovské,
 • stolařské.                                    

Výrobky uživatelů je možné zakoupit v obchůdku "Minigalerie" v provozní době Polárky nebo po domluvě, dále pak na různých prodejních akcích v Bruntále a jeho okolí.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

 • Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, samostatnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

 • Nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • nácvik přesunu na vozík a z vozíku.


Základní sociální poradenství

 • Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.Fakultativní činnosti

Nepovinné aktivity poskytované za úhradu, které podporují celkový rozvoj osobnosti.

 • Arteterapie,
 • muzikoterapie,
 • dramaterapie,
 • canisterapie,
 • relaxační techniky,
 • jóga,
 • zumba,
 • hra na africké bubny djembe,
 • trivium (čtení, psaní, počítání).